Konzultácie

QIC s.r.o. poskytuje konzultácie v oblasti služieb, obchodu a EÚ fondov.

Sústreďujeme sa najmä na poskytovanie služieb pre oblasti:
ITMS

 • Vypracovanie formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami výzvy cez verejný portál ITMS
 • Zadávanie povinných údajov do ITMS a kontrola ich kompletnosti a formálnej správnosti
 • Finančné poradenstvo pri vytváraní žiadostí o platbu a implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ

ASPR

 • Manažment projektu, základných informácií, úloh (hlavných aktivít) a ich realizácie, aktuálneho stavu
 • Manažment harmonogramu projektu a dokumentácie (monitorovacie správy, plán kontrol)
 • Manažment integrácií na IS centrálnych registrov a prístupových komponentov ÚPVS

MetaIS

 • Správa informácií o povinnej osobe, informácií o OvZP povinnej osoby
 • Správa informácií o projekte (ak existuje) a o dokumente KRIS
 • Správa informácií o informačných systémoch, o službách IS a o eGovernment službách

Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk)

 • Správa informačného obsahu pre orgány verejnej moci (OVM) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli
 • Pridelenie a nastavenie oprávnení v elektronickej schránke OVM a správa prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM
 • Registrácia a správa formulárov v module elektronických formulárov a správa služieb na Ústrednom portáli verejnej správy

Projektové riadenie v súlade s metodikou pre riadenie IT projektov vo verejnej správe

 • Riadenie projektu podľa metodiky a best-practice
 • Manažment a tvorba projektovej dokumentácie
 • Manažment projektového tímu, harmonogramu a rozpočtu projektu